Avukat Selin Hande Cömert

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 • Konut ve iş yeri tahliye davaları
 • Kira bedelinin tespiti ve arttırılması davası
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Vekâlet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, Olağanüstü zaman aşımı yolu ile tapu kaydının kazanılması davası
 • Harici satış sebebiyle tapu iptali ve tescil davası
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
 • Tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptali ve tescil davası
 • Ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davası
 • Ehliyetsizlikten kaynaklanan tapu iptali tescil davası
 • İnançlı işleme dayalı tapu iptali ve tescili davası
 • Arazideki yapılara ilişkin her türlü dava ve uyuşmazlıklar
 • Taşınmaza yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası
 • Önalım (şufa) hakkının kullanılması davası
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları
 • Kadastronun tespiti ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi davaları
 • Arsa payı ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi ile sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklara yönelik davalar
 • Kamulaştırma davaları ile kamulaştırmasız el atma davaları

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası
 • Vasiyetname düzenlenme
 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme
 • Terekenin tespiti davası
 • Mirasa yönelik tedbirlerin alınması davaları
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları
 • Mirasta tenkis davası
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları
 • Mirasın reddi davası
 • Miras hukukundan kaynaklanan diğer tüm davalar

 • Çalışma ve oturma izni başvuruları ve takibi
 • Vatandaşlık başvurusu işlemleri ve takibi
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen kararların Türkiye’ de tanınması ve tenfizi
 • Yabancıların Türkiye’de taraf olduğu davaların ve alacak işlemlerinin takibi
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması işlemleri ve takibi
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi
 • Yabancıların Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

 • Sözleşme sürecinin karşılıklı olarak yönetimi
 • Şirket ana kuruluş sözleşmeleri
 • Şirket birleşme, devralma, tür değiştirme sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmesi
 • Franchising sözleşmesi
 • İşçi - işveren sözleşmesi
 • Mal ayrılığı rejimi sözleşmeleri
 • Evlilik öncesi mal rejimi belirleme sözleşme
 • Anlaşmalı boşanma sözleşmesi
 • Miras payının devri sözleşmesi
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Taksim sözleşmesi
 • Satım vaadi sözleşmesi
 • Menkul ve gayrımenkul satım sözleşmeleri
 • Arsa payı ve kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • İş yeri, Konut, Otel, AVM Kira Sözleşmesi

 • Anonim, limited, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerine danışmanlık hizmeti
 • Şirketlerin kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri sürecinde hukuki danışmanlık ve süreç yönetimi
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi

 • İşçi alacağı (maaş, kıdem, ihbar tazminatı gibi) davaları
 • İşe iade davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • İş sözleşmesinin feshinde izlenecek usuller
 • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
 • İşçi – işveren sözleşmelerinin hazırlanması

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası
 • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası
 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
 • Diğer sözleşmelerden kaynaklanan tazminat davaları

 • Alacaklı ile borçlu arasında uzlaşma zeminin hazırlanması ve görüşme sürecinin yürütülmesi
 • Para alacaklarının tahsili için icra takibi ve hukuken gerekli olduğu takdirde akabinde açılması gereken davalar
 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılması
 • Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılması
 • Yeni çek yasası uyarınca karşılıksız çek keşide etme suçu ile ilgili suç duyurularında bulunulması ve dava sürecinin takibi
 • İhtiyati haciz talebinde bulunulması
 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesinin yapılması
 • İflas yolu ile takip ve iflas davasının takibi
 • İflasın ertelenmesi süreci
 • Konkordato ilanı
 • Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının takibi
 • İstihkak davası açılması ve takibi
 • İhalenin feshi davası açılması ve takibi